Staff (E-mail: _atmark_cheng.es.osaka-u.ac.jp)

Associate Professor Yasutaka Kitagawa (kitagawa)
Associate Professor Ryohei Kishi (rkishi)
Secretary Yumi Aizawa (yumi.aizawa)

Student

D3 Takanori Nagami
D1 Takayoshi Tonami
D1 Masako Yokoyama
M2 Kazuki Ikenaga
M2 Kenji Okada
M2 Ryosuke Sugiura
M2 Wataru Yoshida
M1 Naoka Amamizu
M1 Hiromasa Sato
M1 Yosuke Shimizu
M1 Ryota Sugimori
M1 Hajime Miyamoto
B4 Masato Ikeuchi
B4 Naoya Komori
B4 Ryota Sakai
B4 Jinki Shoda
B4 Keigo Cho
B4 Kazuaki Tokuyama

Former members (Staff, PD, Graduate students in Dr. course)

Staffs

Associate Professor: Dr. Yasuteru Shigeta (Tsukuba University)

Associate Professor: Dr. Hideaki Takahashi (Tohoku University)

Assistant Professor: Dr. Shin-ichi Furukawa (Sumitomo Chemical)

Secretary: Ms. Kazue Tsutsumi

Secretary: Ms. Fumika Kitahara

Secretary: Ms. Mitsuki Tsukamae

PD

GCOE PD: Dr. Sean Bonness

JSPS RPD: Dr. Tomoko Kinoshita

JSPS PD: Dr. Shabbir Muhammad

Graduate students

Dr. Hitoshi Fukui

Dr. Takuya Minami

Dr. Kyohei Yoneda

Dr. Katsuki Okuno

Dr. Takeshi Baba

Dr. Kotaro Fukuda

Dr. Soichi Ito

Dr. Hiroshi Matsui

Dr. Shota Takamuku